ArticlesexerciseHealth

กิจกรรมทางกาย ยิ่งขยับยิ่งได้รับสุขภาพที่ดี

     กิจกรรมทางกาย (Physical Activities: PA) ได้รับคำนิยามจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ไว้ว่า เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้กล้ามเนื้อโครงร่าง หรือกล้ามเนื้อลาย (Skeletal muscles)  ที่ทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงานที่ส่งผลต่อสุขภาพ และมีการใช้พลังงานของร่างกายมากกว่าการพักนิ่ง ๆ หรือหมายถึง กิจกรรมที่ร่างกายได้ออกแรงต่อเนื่อง จนรู้สึกเหนื่อย

       กิจกรรมทางกายนั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ระดับตามการใช้แรง ดังนี้
       1. ระดับเบา = การเคลื่อนไหวร่างกายที่เกิดในชีวิตประจำวันทั่วไป เช่น การทำงานบ้าน การเดินเล่น การเดินขึ้น-ลงบันได เป็นต้น ซึ่งถ้าทำอย่างต่อเนื่องจะช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินในร่างกายได้

       2. ระดับปานกลาง = การออกกำลังกาย (Exercise) ที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การเต้น การวิ่ง การขี่จักรยาน โยคะ พิลาธีส เป็นต้น กิจกรรมระดับนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ และเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย
       3. ระดับหนัก = การเคลื่อนไหวร่างกายที่ทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การเล่นกีฬา (Sport) มุ่งเน้นให้เกิดการเผาผลาญพลังงานให้ได้มาก ขณะทำกิจกรรมรู้สึกเหนื่อยหอบ ไม่สามารถพูดโต้ตอบหรือพูดเป็นประโยคได้

       เวลาที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมทางกายของแต่ละวัย
        • เด็ก อายุ 6-17 ปี ควรทำกิจกรรมทางกายวันละ 60 นาที หรือ 420 นาที/สัปดาห์
        • ผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ควรทำกิจกรรมทางกายสะสม 150 นาที/สัปดาห์

       การเคลื่อนไหวร่างกาย หรือการมีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้ ดังนั้น อย่ามัวแต่เนือยนิ่ง มาเริ่มขยับ เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีกันเถอะ ♥

อ้างอิง / Reference

ดนยา สุเวทเวทิน. (2559, 17 พฤศจิกายน). ฟิตกิจกรรมทางกาย แข็งแรงสู้โรค. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. https://www.thaihealth.or.th/Content/34044-ฟิตกิจกรรมทางกาย%20แข็งแรงสู้โรค.html

ลดพุง ลดโรค. (ม.ป.ป.). กิจกรรมทางกาย 3 ระดับ ยิ่งขยับยิ่งลดพุง. https://thaihealthlifestyle.com/article/activities3step/

สนใจเรียนเต้นกับ The Wonder Studio ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง
• Tel. 085-1232348
• Line @ Click
• Facebook Click
♥ รายละเอียดคลาสเต้น by The Wonder Studio Click

Share on / แชร์บทความนี้