ArticlesDanceexerciseKids

ไม่ต้องฝึกเพื่อเก่ง แต่ให้เขย่งเพื่อแข็งแรง

        การออกกำลังกายในเด็กนั้นแตกต่างจากการออกกำลังกายในผู้ใหญ่ เพราะเด็กจะคิดแต่เรื่องการเล่นสนุก ดังนั้นกิจกรรมการออกกำลังกายจึงควรเป็นเหมือนการเล่น ให้เด็ก ๆ รู้สึกสนุกสนาน เหมาะสมตามวัยและพัฒนาการ

      การออกกำลังกาย ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและพัฒนาร่างกายของเด็กให้เจริญเติบโตแข็งแรง

        การทำงานของร่างกาย มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ คือ กล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา ลำตัว กล้ามเนื้อมัดเล็ก คือ กล้ามเนื้อบริเวณข้อมือไปถึงปลายนิ้วมือ และ การประสานงานของระบบประสาทกับกล้ามเนื้อในการทำงาน คือ ระบบประสาทส่วนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ

        การเดิน การวิ่ง การกระโดด การคลาน การทรงตัว ฯลฯ เป็นกิจกรรมการเล่นที่ช่วยให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น และยังช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางกับกล้ามเนื้อทำงานประสานกัน ทำให้ มือ ตา และเท้า สามารถเคลื่อนไหวสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ กิจกรรมการเข้าจังหวะ หรือการเต้นประกอบเพลง เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทั้งด้านร่างกายและด้านอารมณ์ กับการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่าง ๆ ไปกับเสียงเพลง♪♫

เพื่อพัฒนาการด้านร่างกายที่ดี และร่างกายที่แข็งแรง มาออกกำลังกายกันเถอะ🏃‍♀️🤸‍♀️

อ้างอิง / Reference

ทาญิการ์ ศรีสมภาร. (2562, 11 มิถุนายน).
แนวทางการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สำหรับเด็กปฐมวัย. YOUNGCIETY. https://www.youngciety.com/article/journal/body-development.html

พิจิตรา เพชรเภรี. (2562, 14 มกราคม). การออกกำลังกายในเด็กเล็ก. สำนักงานกอลงทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (Thaihealth). https://www.thaihealth.or.th/Content/46870-การออกกำลังกายในเด็กเล็ก.html

สนใจเรียนเต้นกับ The Wonder Studio ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง
• Tel. 085-1232348
• Line @ Click
• Facebook Click
♥ รายละเอียดคลาสเต้น by The Wonder Studio Click

Share on / แชร์บทความนี้