ArticlesDanceexerciseKids

ทำไมควรให้เด็ก ๆ ออกกำลังกาย?

        จากการสำรวจการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย 2561 (Thailand 2018 Report Card On Physical Activity For Children And Youth) พบว่า มีเด็กไทย เพียง 1 ใน 4 ที่ทำกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ทั้งที่เด็กและเยาวชนควรมีการเคลื่อนไหวออกแรงในระดับปานกลางถึงหนักสะสมอย่างน้อยวันละ 60 นาที และเด็กส่วนใหญ่ 3 ใน 4 พบปัญหาพฤติกรรมเนือยนิ่ง นอกจากนี้ในปัจจุบันยังพบปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่น การมีน้ำหนักตัวเกิน เป็นโรคภูมิแพ้ ไม่สบายบ่อย ๆ จากผลการศึกษาและปัญหาที่พบดังกล่าวจึงจำเป็นต้องส่งเสริมกิจกรรมทางกายหรือการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องแก่เด็กและเยาวชน

ประโยชน์ของการออกกำลังกายสำหรับเด็กและเยาวชน

1.ด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของระบกล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ ช่วยเพิ่มมวลกระดูกซึ่งมีผลต่อความสูงของเด็ก และพัฒนาระบบประสาทสั่งการทำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงขึ้น มีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต (Growth Hormone)
2.ช่วยควบคุมน้ำหนักตัว จากการเผาผลายไขมันส่วนเกิน
3.ช่วยให้สมองส่วนการเรียนรู้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.ส่งเสริมด้านสุขภาพจิต ลดความตึงเครียด
5.ช่วยเปิดโอกาสให้เด็กได้พบและเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ การได้รู้จักเพื่อนใหม่ ทำให้มีความกล้าแสดงออกและมั่นใจในตัวเอง
6.ส่งเสริมการมีทักษะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมการะเคลื่อนไหวและตอบสนองได้เหมาะสมกับสถานการณ์

        การออกกำลังกายไม่เพียงส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการได้อีกด้วย โดยการออกกำลังกายจะช่วยให้เลือดและออกซิเจนมีการไหลเวียนไปสู่สมอง จึงทำให้มีความจำดีขึ้น มีความตื่นตัว และมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนมากขึ้น

        สุขภาพที่ดีนั้นมีพื้นฐานมาจากร่างกายที่แข็งแรง💪
        เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีของเรามาออกกำลังกายกันเถอะ 😉🎶💕

อ้างอิง / Reference

ออกมาเล่น. (ม.ป.ป.). การออกกำลังกายในเด็ก. https://www.kidactiveplay.com/content.php?types=learn&cid=117
ออกมาเล่น. (ม.ป.ป.). รู้ลึกข้อดีกิจกรรมทางกาย กระตุ้นลูกเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างสุขภาพกาย-สมอง. https://www.kidactiveplay.com/content.php?types=learn&cid=898

สนใจเรียนเต้นกับ The Wonder Studio ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง
• Tel. 085-1232348
• Line @ Click
• Facebook Click
♥ รายละเอียดคลาสเต้น by The Wonder Studio Click

Share on / แชร์บทความนี้