ArticlesKids

เด็กยุคใหม่กับความฉลาด 11 ด้านที่ควรมี

       เราอาจจะคุ้นเคยกันแค่ IQ ความฉลาดด้านสติปัญญา และ EQ ความฉลาดด้านอารมณ์ แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีความฉลาดในด้านอื่น ๆ ที่เด็ก ๆ ควรมีถึง 11 ด้าน (11 Quotients) โดยจะมี Q ใดบ้าง แอดมินรวบรวมมาให้ในบทความนี้แล้วค่ะ 

1️⃣ IQ (Intelligent Quotient) ความฉลาดด้านสติปัญญา ความคิด ความจำ การคำนวณ การใช้เหตุผล และการเชื่อมโยง IQ ไม่ใช่แค่ความฉลาดด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงด้านดนตรี กีฬา และการเข้าใจตนเอง 
2️⃣ EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดด้านอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง รับรู้เข้าใจอารมณ์ผู้อื่น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นหรือสถานการณ์ได้

3️⃣ MQ (Moral Quotient) ความฉลาดด้านจริยธรรมและศีลธรรม การรู้ผิดถูก ซื่อสัตย์ กตัญญู ความรับผิดชอบต่อสังคม ความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะ
4️⃣ SQ (Social Quotient) ความฉลาดด้านสังคม การปรับตัวให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ เปิดใจให้กว้าง ไม่เบียดเบียนกัน และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

5️⃣ PQ (Play Quotient) ความฉลาดจากการเล่น การเล่นจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ และสังคม
6️⃣ HQ (Health Quotient) ความฉลาดในการดูแลรักษาสุขภาพให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ การสร้างความเข้มแข็งให้กายและใจนำไปสู่ความสมบูรณ์ของร่างกาย สำหรับร่างกายที่แข็งแรงจะต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง  ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ และกินอาหารให้ครบ 5 หมู่

7️⃣ AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา ความสามารถในการเผชิญปัญหาอุปสรรค ยืดหยุ่นปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาได้
8️⃣ OQ (Optimist Quotient) ความฉลาดในการมองโลกในแง่ดี คิดบวก ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ ๆ สร้างจิตใจให้แจ่มใส
9️⃣ CQ (Creative Quotient) ความฉลาดด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ อยู่เสมอ
🔟 TQ (Thinking Quotient) ความสามารถในการคิด การมีแนวความคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ การคิดวิเคราะห์ คิดประยุกต์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
1️⃣1️⃣ NQ (Natural Quotient) เด็กที่ถูกเลี้ยงให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ผู้ปกครองควรใส่ใจ เข้าใจธรรมชาติ พฤติกรรม และนิสัยของเด็ก ไม่บังคับให้เด็กมีพัฒนาการที่เกินตัว ไม่ควรกดดันหรือห้ามทำไปทุกสิ่ง

       จากความฉลาด 11 ด้าน ที่กล่าวมา ต้องอาศัยเวลาในการปลูกฝังและเรียนรู้ ไม่ควรที่จะเร่งรัดเด็ก ให้พวกเขาได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยนะคะ❤

อ้างอิง / Reference

แม่โน้ต. (2563, 16 กันยายน). ความฉลาด 11 ด้าน หรือ 11Q (11 Quotients) ที่เด็กยุคใหม่ควรมี. คุณแม่ลูกอ่อน. https://momandbaby.net/parenting/raising-children13/10-q11062561/

หญิงเกศ. (2562, 7 พฤษภาคม). 9Q ความฉลาดในด้านต่างๆ ที่ควรมีติดตัว. Mango Zero. https://www.mangozero.com/9q-quotient/

สนใจเรียนเต้นกับ The Wonder Studio ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง
• Tel. 085-1232348
• Line @ Click
• Facebook Click
♥ รายละเอียดคลาสเต้น by The Wonder Studio Click

Share on / แชร์บทความนี้