Flexibility | ความอ่อนตัว ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

Posted Posted in Articles, Dance, Kids

ความอ่อนตัว คือ ความสามารถ ในการเคลื่อนไหวข้อต่อ และกล้ามเนื้อ ที่ได้ระยะทาง หรือมุมการเคลื่อนไหวมากที่สุด เป็นองค์ประกอบของ สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพที่สำคัญ และส่งผลต่อความสามารถในการเคลื่อนไหว          ความอ่อนตัวหรือความยืดหยุ่นตัวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ (Flexibility) เป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อผู้ออกกำลังกายหรือนักกีฬาอย่างมาก เพราะถ้าขาดความอ่อนตัวจะส่งผลให้ ความสัมพันธ์และ ความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลง […]

Exercise Guidelines | ข้อแนะนำการออกกำลังกายของเด็กวัย 5 – 18 ปี

Posted Posted in Articles, Dance, Kids

การออกกำลังกาย ช่วยให้เด็ก และวัยรุ่น มีพัฒนาการ ด้านร่างกาย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตามวัย การออกกำลังกาย นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่สามารถช่วยให้ร่างกายของเด็กเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามวัยของพวกเขา การออกกำลังกายจึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ควรปฎิบัติอย่างสม่ำเสมอ  ข้อแนะนำการออกกำลังกายชองเด็กในช่วงอายุ 5-18 ปี มีดังนี้ ควรออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง ซึ่งสามารถออกกำลังกายได้หลากหลายวิธี เช่น […]

Education & Creativity ความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่สำคัญต่อการศึกษา

Posted Posted in Articles, Dance, Kids

ความคิดสร้างสรรค์นั้น มีความสำคัญในด้านการศึกษาพอ ๆ กับการเรียนรู้หนังสือ และเราควรที่จะให้ความสำคัญกับมันอย่างเท่าเทียมกัน             จากสัมมนาเรื่อง Do schools kill creativity ? จาก TED 2006 […]

Dance and Kids | การเต้นและเด็ก กิจกรรมที่ให้ประโยชน์มากกว่าความสนุก

Posted Posted in Articles, Dance, Kids

การเต้น คือ กิจกรรมการออกกำลังกาย ที่ดีต่อร่างกาย และจิตใจของเด็ก จริงหรือไม่ ? การเต้น นับว่าเป็น กิจกรรมการออกกำลังที่สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และผ่อนคลาย นอกจากนั้นการเต้นยังให้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน จากบทความ 5 Ways Children Benefit […]

Yoga for Kids | โยคะสำหรับเด็ก ช่วยพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ

Posted Posted in Articles, Dance, Kids

โยคะ คือ อะไร และโยคะสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๆ ได้อย่างไรบ้าง? โยคะ หมายถึง การทำจิตใจให้สงบ การที่จิตไม่รับรู้อารมณ์ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสต่าง ๆ วิธีการควบคุมร่างกายและจิตใจได้อย่างสมบูรณ์โดยการทำจิตให้เป็นสมาธิ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554 […]